Inverter F7 Drive

THREE PHASE,200V  
CIMR-F7A20P4 THREE PHASE,200V
CIMR-F7A20P7 THREE PHASE,200V
CIMR-F7A21P5 THREE PHASE,200V
CIMR-F7A23P7 THREE PHASE,200V
CIMR-F7A22P2 THREE PHASE,200V
CIMR-F7A25P5 THREE PHASE,200V
CIMR-F7A27P5 THREE PHASE,200V
CIMR-F7A2011 THREE PHASE,200V
CIMR-F7A2015 THREE PHASE,200V
CIMR-F7A2018 THREE PHASE,200V
CIMR-F7A2022 THREE PHASE,200V
CIMR-F7A2030 THREE PHASE,200V
CIMR-F7A2037 THREE PHASE,200V
CIMR-F7A2045 THREE PHASE,200V
CIMR-F7A2055 THREE PHASE,200V
CIMR-F7A2075 THREE PHASE,200V
CIMR-F7A2090 THREE PHASE,200V
CIMR-F7A2110 THREE PHASE,200V
THREE PHASE,400V  
CIMR-F7B40P4 THREE PHASE,400V
CIMR-F7B40P7 THREE PHASE,400V
CIMR-F7B41P5 THREE PHASE,400V
CIMR-F7B42P2 THREE PHASE,400V
CIMR-F7B43P7 THREE PHASE,400V
CIMR-F7B45P5 THREE PHASE,400V
CIMR-F7B47P5 THREE PHASE,400V
CIMR-F7B4011  THREE PHASE,400V
CIMR-F7B4015 THREE PHASE,400V
CIMR-F7B4018 THREE PHASE,400V
CIMR-F7B4022 THREE PHASE,400V
CIMR-F7B4030  THREE PHASE,400V
CIMR-F7B4037 THREE PHASE,400V
CIMR-F7B4045 THREE PHASE,400V
CIMR-F7B4055 THREE PHASE,400V
CIMR-F7B4075  THREE PHASE,400V
CIMR-F7B4090 THREE PHASE,400V