CIMR-L1000

THREE PHASE,200V  
CIMR-LB2A0018      3.7KW,THREE PHASE,200V
CIMR-LB2A0025     5.5KW,THREE PHASE,200V
CIMR-LB2A0033     7.5KW,THREE PHASE,200V
CIMR-LB2A0047      11KW,THREE PHASE,200V
CIMR-LB2A0060     15KW,THREE PHASE,200V
CIMR-L, B2A0075      18.5KW,THREE PHASE,200V
CIMR-LB2A0085    22KW,THREE PHASE,200V
CIMR-LB2A0115      30KW,THREE PHASE,200V
CIMR-LB2A0145    37KW,THREE PHASE,200V
CIMR-LB2A0180    45KW,THREE PHASE,200V
THREE PHASE,400V  
CIMR-LB4A0009     3.7KW,THREE PHASE,400V
CIMR-LB4A0015     5.5KW,THREE PHASE,400V
CIMR-LB4A001  7.5KW,THREE PHASE,400V
CIMR-LB4A0024     11KW,THREE PHASE,400V
CIMR-LB4A0031    15KW,THREE PHASE,400V
CIMR-LB4A0039     18.5KW,THREE PHASE,400V
CIMR-LB4A0045     22KW,THREE PHASE,400V
CIMR-LB4A0060    30KW,THREE PHASE,400V
CIMR-LB4A0075   37KW,THREE PHASE,400V
CIMR-LB4A0091  45KW,THREE PHASE,400V
CIMR-LB4A0112   55KW,THREE PHASE,400V
CIMR-LB4A0150    75KW,THREE PHASE,400V